Privacyverklaring

Bettina Neuhaus, gevestigd aan Jan-Pieter-Heijestraat 162 I, 1054 ML Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bettinaneuhaus.com
Jan-Pieter-Heijestraat 162 I
1054 ML Amsterdam, Nederland
E-mail: info@bettinaneuhaus.com
+31 20 6835563

Bettina Neuhaus is de Functionaris Gegevensbescherming van Bettina Neuhaus. Zij is te bereiken via info@bettinaneuhaus.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bettina Neuhaus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@bettinaneuhaus.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bettina Neuhaus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Bettina Neuhaus verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bettina Neuhaus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bettina Neuhaus) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Bettina Neuhaus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Interessenten persoonsgegevens > Bewaartermijn > 1 jaar naar aanvraag.
Klanten persoonsgegevens > Bewaartermijn > Totdat een klant een voortdurende verplichting schriftelijk heeft beëindigd en als geen wettelijk bewaartermijn dit uitsluit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bettina Neuhaus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Bettina Neuhaus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bettina Neuhaus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bettinaneuhaus.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wanneer je mijn digitale nieuwsletter ontvangt kun je op elk moment je afmelden door de betreffende button ‘unsubscribe from this list’ te gebruiken of een mail te sturen naar info@bettinaneuhaus.com

Bettina Neuhaus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Bettina Neuhaus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bettinaneuhaus.com.