6 Classes Skinner Releasing Technique

6 weekly classes

Date:

Location: Leiden

Offering an introduction into the basic material of the Skinner Releasing Technique (SRT) this series of 6 classes is especially for those who are new to SRT and would like to experience it. For people who are already familiar with SRT it is an opportunity to return to the basics and deepen their practice. Be welcome!

In deze cursus maken deelnemers kennis met de basisprincipes van de Skinner Releasing Technique™ (SRT), een innovatieve benadering van dans- en bewegingstraining, ontwikkeld door de Amerikaanse danskunstenares Joan Skinner (1923-2021).In SRT worden geleide poëtische beelden gebruikt om de verbeeldingskracht van de danser te stimuleren en genuanceerde ervaring van beweging te bevorderen.  
Op andere momenten van de les leren deelnemers door hands-on opdrachten met een partner de eigen fysieke patronen bewuster waar te nemen: de aanraking helpt om overbodige spanning los te laten, zodat nieuwe sensaties, verbindingen en bewegingsmogelijkheden kunnen ontstaan. Er wordt o.a. aandacht gegeven aan een vrije ademhaling, het toelaten van beweging, de autonomie van verschillende lichaamsdelen en het spel met zwaartekracht en evenwicht.
Verder zijn souplesse, moeiteloosheid, uitlijning in meerdere richtingen (multi-directional alignment), en aanwezigheid in beweging en stilte enkele van de essentiële oefengebieden van SRT.
De methode kan elke bewegingsstijl en activiteit ondersteunen en tegelijkertijd artistieke sensibiliteit en creatieve ontplooiing bevorderen.
De lessen worden in het Engels gegeven, indien nodig worden delen in het Nederlands vertaald.

Data: vrijdag 29 sept, 6, 13, 20, 27 oktober, 3 november 2023
Tijd: 19:00-21:00
Adres: LAK, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Kosten: Studenten € 119 | LEI-medewerkers € 138 | Overig € 144.
Aanmelding is vanaf 1 juni mogelijk here
Lukt het niet om online in te schrijven? Neem dan contact op met LAKcursusbureau via info@lakcursussen.nl of via tel: 071 - 5272314 | 5272317
Schrijf je op tijd in! De cursus kan alleen starten met voldoende deelnemers.

For the English description scroll down:

Skinner Releasing Technique™ (SRT) is an innovative approach to dance and movement training developed by US dance artist Joan Skinner (1923-2021). In SRT, guided poetic imagery is used to stimulate the dancer's imagination and promote nuanced experience of movement.  At other times in the class, participants learn to perceive their own physical patterns more consciously through hands-on tasks with a partner: touch helps to release unnecessary tension, allowing new sensations, connections and movement possibilities to emerge.
Among other things, attention is paid to free breathing, allowing movement, the autonomy of different body parts and the play with gravity and balance.
Furthermore, suppleness, effortlessness, multi-directional alignment, and presence in movement and stillness are some of the essential practice areas of SRT. The method can enhance any movement style and activity while promoting artistic sensibility and creative development

Data: Friday 29 September, 6, 13, 20, 27 October, 3 November 2023
Time: 19:00-21:00
Address: LAK, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Fee: Students € 119 | LEI-staff € 138 | Other € 144
Places are limited.
Registration: you can sign up from 1st June here
Unable to register online? Please contact LAKcursusbureau at info@lakcursussen.nl or tel: 071 - 5272314 | 5272317
Please sign-up on time! The course can only take place with enough participants.

© Photo:  Annick Bienvenu

Go back