Privacy Policy

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie
De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

2. Hosting

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (art. 6(1)(f) GDPR). Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) (a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

WebhostOne GmbH
Rheinvogtstraße 7
D-79713 Bad Säckingen

Verwerking van de gegevens
Wij hebben een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een door de privacywetgeving verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR verwerken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van gegevens
De exploitanten van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bettina Neuhaus
Jan-Pieter-Heijestraat 162 I
1054 ML Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 20 6835563
E-mail: info@bettinaneuhaus.com


De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag
Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website
Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens
Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)
IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend agentschap, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werk hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen
U hebt het recht om te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij doorgaans enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te vorderen.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen in plaats van vernietiging ervan.
Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies
Onze websites en pagina's maken gebruik van wat de industrie "cookies" noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of cookies die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derden worden gebruikt of indien cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid apart op de hoogte brengen en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server-logbestanden
De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

Het type en de versie van de gebruikte browser

  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de eventueel daarin vermelde contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht; de instemming kan te allen tijde worden herroepen.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Newsletter

Gegevens Newsletter
Indien u de op de website aangeboden Newsletter wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de Newsletter te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Rapidmail
Deze website gebruikt Rapidmail voor de verzending van nieuwsbrieven. De provider is de rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland. De diensten van Rapidmail kunnen o.a. worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens, die u voor het abonneren op de nieuwsbrief invoert, worden op de servers van Rapidmail in Duitsland gearchiveerd.

Analyse van gegevens door Rapidmail
Voor analytische doeleinden worden e-mails die via Rapidmail worden verzonden, voorzien van een zogenaamde "Tracking Pixel", die verbinding maakt met de servers van Rapidmail zodra de e-mail wordt geopend. Op die manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief-e-mail daadwerkelijk is geopend.

Met behulp van Rapidmail kunnen wij ook vaststellen of en op welke links in het nieuwsbriefbericht de ontvanger heeft geklikt. Alle in de e-mail geïntegreerde links zijn zogenaamde Tracking Links die ons in staat stellen uw kliks te tellen. Als u geen toestemming wilt geven voor een analyse door Rapidmail, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij bieden u in elk nieuwsbriefbericht een link aan om dit te doen. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer details over de analysefuncties van Rapidmail, kunt u deze link volgen: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Wettelijke basis
De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Bewaartermijn
De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd voor het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien een dergelijke actie noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer details kunt u het reglement inzake gegevensbescherming van Rapidmail raadplegen op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Gegevensverwerking
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een door de privacywetgeving verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Back to the english version